Serwis ESG

Przygotowanie do budowy FW Dębsk

Kontrast
Wielkość liter - A +

Przygotowanie do budowy FW Dębsk

Polenergia dokłada wszelkich starań, by zminimalizować negatywny wpływ na społeczność lokalną i środowisko naturalne.

Zastosujemy najnowszą technologię i nowe turbiny od uznanego producenta, które ograniczają emisję hałasu.

W celu ograniczenia oddziaływania na społeczeństwo związanego z transportem na etapie budowy farmy wiatrowej zostaną wdrożone następujące środki: trasy pojazdów ciężarowych będą planowane w taki sposób, aby w możliwie jak największym stopniu uniknąć koncentracji przejazdów przez pobliskie miejscowości; trasy zostaną uzgodnione z organami ruchu drogowego i policją i zakomunikowane lokalnej społeczności.

Zgodnie z przepisami decyzji środowiskowych, w odniesieniu do ochrony przyrody podczas robót budowlanych, będzie prowadzić prace montażowe poza okresem gniazdowania.

Podczas robót ziemnych inwestor będzie składować żyzną warstwę gleby osobno do ponownego użycia podczas rekultywacji po zakończeniu budowy; zlokalizuje pomieszczenia budowy i miejsca składowania poza cennymi siedliskami; będzie chronić gleby i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem; roboty będą prowadzone pod nadzorem przyrodnika.

Będzie przeprowadzany regularny nadzór robót budowlanych w celu upewnienia się, że są one prowadzone zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej i dobrej praktyki branżowej, oraz że ryzyka dla środowiska są ograniczane i odpowiednio kontrolowane.

Umieszczone zostaną znaki ostrzegawcze w odpowiedniej odległości na drogach dojazdowych do poszczególnych turbin i wjazdach na teren Farmy Wiatrowej.

Wyniki wyszukiwania